​​​در جهان معاصر و با توجه به ایجاد نوعی نیاز به آگاهی میان رشته‌ای در بین تخصص های مختلف این مهم در رشته‌هایی چون معماری و شهرسازی بیشتر مورد نیاز مصصنماید چرا که این تخصص‌ها ذاتا در نقطه‌ی برخورد مفاهیمی بنیادین در گستره‌ی هنر و فلسفه و عرفان و تاریخ گرفته تا مهندسی و صنعت و علم شکل می‌گیرند 

فعالیت اعضا گروه نیست در زمینه های عمومی و تخصصی در قالب نوشتار و مقاله

مطالعات و پژوهش

دغدغه فهم استعداد مواد و مصالح و تکنولوژی معاصر در خلق فضای معماری - 1403 - محسن غریبی
مقدمه‌ای بر مقوله‌ی هویت در معماری ایران در مواجهه با جهان معاصر - 1397 - محسن غریبی / سعید پدرام
معماری ، تبدیل معنا به فضا - جستجوی فرایند خلق فضا در معماری ایران - 1398 - محسن غریبی / سعید صالحی
حرکت شعر ایران در متن زمان و تغییرات ساختاری و بنیادین آن در جهان معاصر - 1401 - محسن غریبی
جبرهای چهارگانه در عالم ناسوت و ابزار رهایی انسان  - 1382 - محسن غریبی
یادداشتی بر شعر آیدا در آینه احمد شاملو و مقایسه تطبیقی آن با کوچه اثر فریدون مشیری - 1388 - محسن غریبی