​​​​​گروه مهندسین مشاور معمار

محسن غریبی و همکاران

طراحی، نظارت و اجرا

معماری خلق فضا با بهره‌گیری از سرچشمه‌ی معنا در متن دوگانه‌ی زمان/ مکان‌ بوده و معمار ناگزیر است پیش از ترسیم خط ابتدا معنا را در گستره‌ی هست‌ی دریابد، کما این که هست‌ی خود نخست از سر چشمه‌ی نیست‌ی جوشیده است

معماری، معماری منظر، طراحی شهری، مطالعه و پژوهش