​​دغدغه و چالش

دغدغه و چالش "نیست" فعالیت‌ های این گروه در زمینه های مختلف مطالعاتی و پژوهشی در قالب برگزاری نشست ها، سمینارها، نمایشگاه ها و مسابقات مختلف می باشد

این دغدغه ها و چالش ها در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنر، معماری، شهرسازی و ارتباط این مفاهیم با یکدیگر در مقیاس ملی و بین المللی خواهد بود، همچنین در این میان به نقد و بررسی آثار و طرح های اساتید منتخب معماری در ایران و جهان نیز پرداخته خواهد شد​​