"گروه مهندسین مشاور معمار "نیست

در حکمت، ادبیات، هنر و معماری ایران‌‌ همواره هست‌‌ی از سرچشمه نیست‌‌‌ی جوشیده و در حال بازگشت غایی به سوی آن می‌باشد. چه بسیار می توان یافت واژگانی چون نیستی، هستی، مستی، فنا و... را در متون ادبی بزرگان پارسی

نیست کند هست کند بی‌دل و بی‌دست کند
بــــاده دهــــد مست کنــــد ســاقی خمــار مــــرا     "مولانا"

تجلی نیست اما در فضای معماری و شهر ایرانی در قالب حیاط‌‌ مرکزی، ارسن‌ شهری، فضای هشتی، یا عناصری چون حوض آب آشکار می شود. بسا حیاط مرکزی، یا ارسن شهری که در ماهیت بنیادین خود یک نیست مرکزی بوده و فضاهای اطراف را شکل داده آنها را سامان بخشیده است

تدوین فرایند طراحی، اجرای پروژه‌های معماری، طراحی شهری و منظر در قالب طرح مطالعاتی و پژوهشی

طراحی و اجرا معماری، منظر، طراحی شهری، مطالعه و پژوهش​​​​​​​
خدمات نوسازی و بازسازی پروژه های ادرای، تجاری و مسکونی

بررسی و تدوین سناریوهای مختلف بر اساس عملکرد و رویکرد آینده کاربران، ارائه نقشه‌ها و طرح ها در قالب تصاویر سه بعدی و انیمیشن همگام با مفاهیم مطالعاتی

خدمات و مهارت

محسن غریبی